Blog

Ewangelia sądu

7 marca 2014 • przez • w Ewangelia sądu

”A On [Duch Święty], gdy przyjdzie, przekona świat… o sądzie” (Jan 16,8).

Ewangelia sąduZanim wylany został Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy, Jego misja w odniesieniu do pogrążonego w upadku świata wyraźnie określona została przez Jezusa w trzech kategoriach: miał On przekonać świat (1) o grzechu, (2) o sprawiedliwości i (3) o sądzie. Dzieło to podsumowuje Jezus w następujących słowach: „On mnie uwielbi” (Jan 16,14). Książka „Ewangelia sądu” jest refleksją nad zagadnieniem sądu opisanego na kartach Pisma Świętego. Co Bóg chce przekazać światu za pośrednictwem swojego Ducha na temat sądu? W jaki sposób poselstwo to ma uwielbić Jego Syna? Czy poselstwo sądu może stanowić integralną część wiecznej ewangelii?

Prawdopodobnie najwyraźniejsze połączenie „ewangelii wiecznej” oraz „sądu” przedstawione zostało w poselstwie pierwszego anioła z Księgi Objawienia: „I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód” (Obj. 14:6-7). Nierozważnym wydaje się, zdaniem autora, dalsze pomijanie zagadnienia sądu  podczas opowiadania Dobrej Nowiny.

Autor ma nadzieję, że lektura niniejszej książki wniesie coś nowego w duchowe życie czytelnika, odświeży i ugruntuje Jego relacje ze Zbawicielem, przedstawionym na kartach Pisma Świętego nie tylko jako nasz Zbawiciel, Najwyższy Kapłan, Król królów i Pan panów, ale także jako nasz Najwyższy Sędzia.


Wstęp

1. Sąd i odpowiedzialność

Potop. Sodoma i Gomora. Czasy Mojżesza. Czasy sędziów. Czasy królów, Dawid. Prorocy. Jezus. Apostołowie.

2. Świątynia i pojednanie

Przybytek Pański. Świątynia Salomona. Świątynia Zorobabela.  Świątynia Heroda. Świątynia niebiańska. Najwyższy kapłan. Służba codzienna. Służba doroczna.

3. Chrystus i rzeczywistość nowotestamentowa

 Chrystus jako Ofiara. Chrystus jako Pośrednik. Chrystus jako Sędzia

4. Świątynia niebiańska, służba pojednania i sąd w Księdze Objawienia

Świątynia niebiańska w Objawieniu. Arcykapłańska służba Chrystusa. Sąd Ostateczny.Sąd we wstępie do Księgi Objawienia. Sąd w poselstwie do siedmiu Kościołów. W centrum Wszechświata. Sąd w poselstwie siedmiu pieczęci. Sąd w poselstwie siedmiu trąb. Poselstwo trójanielskie. Sąd w poselstwie siedmiu plag. Wesele Baranka.

5. Chrystus i Boży Kościół

Prolog. Wstęp do siedmiu zborów. Siedem zborów.

6. Chrystus i Boży tron

Wstęp do siedmiu pieczęci. Siedem pieczęci. Pieczętowanie. Zerwanie siódmej pieczęci.

7. Chrystus i złota kadzielnica

Wstęp do siedmiu trąb. Siedem trąb. Trzykrotne biada. Anioł z otwartym zwojem. Siódma trąba.


Pobierz książkę w formacie pdf: Ewangelia sądu

0 Comments