Blog

Kubów Marcin – Trwały pokój – ósmy krok… w Drodze do Chrystusa

7 listopada 2020 • przez • w Kazania wideo

”Temu, którego umysł jest stały zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał. Ufajcie po wsze czasy Panu, gdyż Pan jest skałą wieczną.” [Iz 26,3-4]

Podobnie jak z życiem przedstawia się sprawa wzrostu. Jedynie Bóg sprawia, że pączki rozwijają się w kwiaty, a kwiaty przekształcają w owoce. To przez Jego moc ziemia rodzi “najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie”. Mk 4,28. Prorok Ozeasz mówi o Izraelu: “Stanę się jakby rosą dla Izraela, tak, że rozkwitnie jak lilia i jak topola rozpuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu”. Oz 14,6.7. Jezus uczy: “Przypatrzcie się liliom, jak rosną”. Łk 12,27. Rośliny i kwiaty nie rosną dzięki własnej mocy, trosce czy wysiłkowi, lecz na skutek działania życiodajnej siły pochodzącej od Boga. Dziecko o własnej sile, nawet bardzo tego pragnąc, nie może dodać nic do swego wzrostu. Tak samo duchowego rozwoju nie możemy sobie zapewnić przez własną chęć lub wysiłek. I roślina, i dziecko rozwijają się dzięki siłom czerpanym z otoczenia, służącym do życia, jak powietrze, światło, pożywienie. Czym te dary przyrody są dla zwierząt i roślin, tym Chrystus dla tych, którzy Mu ufają. On jest dla nich “wieczną światłością” (Iz 60,19), “słońcem i tarczą”. Ps 84,12. Jest dla swego ludu jak “deszcz (zstępujący) na trawę i jak deszcz rzęsisty, co nawadnia ziemię” (Ps 72,6), jest wodą życia i “chlebem Bożym, który z nieba zstępuje i życie daje światu”. J 6,33. (…) Jezus powiedział: “Trwajcie we mnie”. Słowa te wyrażają odpoczynek, wytrwałość i zaufanie. Ponownie zaprasza: “Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. Mt 11,28. Tę samą myśl wyrażają słowa psalmisty: “Upokórz się przed Panem i Jemu zaufaj”. Ps 37,7. Prorok Izajasz daje nam następujące zapewnienie: “W ciszy i ufności leży wasza siła”. Iz 30,15. Tego odpoczynku nie znajdziemy w bezczynności. Boska obietnica odpoczynku łączy się z wezwaniem do pracy. “Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych”. Mt 11,29.

0 Comments