Archiwum

Posty z kategorii O nas

Zasady wiary

Dwadzieścia osiem zasad wiary

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyjmuje Biblię za swe jedyne credo i wyznaje podstawowe zasady wiary jako nauki płynące z Pisma Świętego. Zasady te, przedstawione poniżej, stanowią wykładnię nauk Pisma Świętego, tak jak je rozumie i wyraża Kościół. Ich uzupełnienia i zmiany mogą być dokonywane podczas Zjazdu Generalnej Konferencji, gdy Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego do pełniejszego zrozumienia prawdy biblijnej lub lepszego sposobu jej wyrażania.

Wybierz z playlisty:

Czytaj więcej…

Ludzie ceniący relacje

Adwentyści – ludzie ceniący relacje.

Misja kościoła

Nasza misja

(fragment Statutu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP – cały tekst: http://www.adwent.pl/)

Dział I – Przepisy ogólne

Art. 2.

1. Celem istnienia Kościoła jest głoszenie wszystkim ludziom na terenie jego działania wiecznej Ewangelii Słowa Bożego w kontekście poselstwa trzech aniołów z Księgi Objawienia św. Jana 14,6-12, prowadzenie ich do uznania Pana Jezusa za osobistego Zbawiciela i do łączności z Kościołem oraz wspieranie ich w przygotowaniu się na bliski powrót Chrystusa.
2. Celem Kościoła jest również działalność charytatywna, prorodzinna, propagowanie zdrowego trybu życia i przeciwdziałanie patologiom społecznym, krzewienie wśród ludzi idei pokoju i braterstwa oraz wolności religii i przekonań.

Nabożeństwa

Nabożeństwa w naszym zborze odbywają się w każdą sobotę.
Spotykamy się w budynku na ul. Zeylanda 11, pierwsze piętro.

Nabożeństwo rozpoczyna się o godz. 9:30, a kończy ok. 12.00.

Nasze nabożeństwo składa się z dwóch części:

  1. 9:30 – Szkoła sobotnia (biblijna) – zobacz nagrania wideo przygotowane przez telewizję Nadzieja.tv lub Hope Channel Polska
  2. 11:00 – Kazanie Słowa Bożego (nauczanie) – zobacz nagrania wideo kazań wygłoszonych w zborze poznańskim lub posłuchaj wersji audio

 

W ramach Szkoły Sobotniej prowadzone są rozważania biblijne w grupach. Do studiowania Pisma Świętego w szkole sobotniej pomocny jest kwartalnik „Lekcje Biblijne”. Zawarte w nim tematy, pytania, problemy i komentarze mogą pomóc w codziennym kontakcie z Biblią.
Treść kwartalnika „Lekcje Biblijne” można pobrać na stronie www.adwent.pl

Integralną częścią Szkoły Sobotniej jest tzw. Apel ewangelizacyjny, podczas którego szczególnie można podzielić się swoimi doświadczeniami z codziennego życia chrześcijańskiego.

Druga część nabożeństwa to przede wszystkim kazanie. To także czas, podobnie jak i w szkole sobotniej, na wielbienie Boga i oddawanie Mu czci poprzez modlitwy i śpiew.

Plan kazań (nauczań) jest publikowany w Serwisie Informacyjnym Diecezji Zachodniej Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego –  www.zaufanie.pl.

Zobacz aplikacje pomocne w studium biblijnym i nabożeństwie (system Android oraz Windows).

Kim są Adwentyści Dnia Siódmego

(tekst zaczerpnięty z oficjalnej witryny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP – www.adwent.pl)

Jako jeden z najszybciej wzrastających Kościołów chrześcijańskich, Światowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyłącza poprzez chrzest jednego wyznawcę co 38 sekund, każdego dnia ok. 2.200 osób, oraz organizuje dziennie pięć nowych zborów (parafii).*

Czytaj więcej…

Historia zboru

Historia zboru w Poznaniu

„…Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego stulecia zostają zorganizowane pierwsze zbory: w Poznaniu (1895 r.)…”

Czytaj więcej…

Logo Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Nasz znak (logo)

LogoOTWARTA BIBLIA

Pismo Święte jest podstawą znaku i reprezentuje biblijne fundamenty naszej wiary. Przedstawia otwartą księgę, co sugeruje pełną akceptację słowa Bożego.

KRZYŻ

Symbol krzyża reprezentuje Ewangelię zbawienia i umieszczony jest w środku rysunku, aby podkreślić ofiarę Chrystusa, która jest centralnym tematem naszej wiary.

PŁOMIEŃ

Ten kształt składa się z trzech linii opisanych na kuli ziemskiej. Linie mają symbolizować trzech aniołów (z 14 rozdziału Apokalipsy) opasujących glob, a odzwierciedlają pełnomocnictwo do zaniesienia Ewangelii całemu światu. Ogólna forma kształtu płomienia symbolizuje Ducha Świętego.

LINIE

Linie na górze znaku, mały akcent, symbolizują zmartwychwstanie i zabranie do nieba podczas drugiego przyjścia Chrystusa, ostatniego oparcia dla naszej wiary.

NAZWA KOŚCIOŁA

Znaki Kościoła, jak „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”, „adwentystyczny” itd. mogą być używane wyłącznie w powiązaniu z adwentystami dnia siódmego i niekomercyjną działalnością uwierzytelnionych osób, grup czy instytucji. Użycie znaków Kościoła podlega kontroli Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego poprzez Komitet ds.Zarejestrowanych Znaków oraz w pewnych przypadkach poszczególne Kościoły krajowe, czyli Unie.

LOGO KOŚCIOŁA

Zarejestrowane znaki Kościoła mogą być używane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jego agendy i instytucje czyli jego wydziały, Unie (Kościoły krajowe), konferencje (diecezje) i zbory (parafie), jako znaki autoryzowane przez Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.

Zakres regulacji ustawowej

(fragment z książki prof. dr. hab. Zachariasza Łyko, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (Historia, Nauka, Ustrój, Posłannictwo), Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu, Warszawa 2000)

Ustawa składa się z 37 artykułów (uzupełnionych 4 dalszymi artykułami z nowelizacji) oraz następujących rozdziałów: 1. Przepisy ogólne, 2. Osoby prawne Kościoła i ich organy, 3. Działalność Kościoła, 4. Sprawy majątkowe Kościoła, 5. Przepisy przejściowe i końcowe.

Czytaj więcej…

Ustawa

USTAWA

z dnia 30 czerwca 1995 r.
o stosunku Państwa do
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z dnia 23 sierpnia 1995 r. Nr 97, poz. 481)

Czytaj więcej…

Sytuacja prawna

SYTUACJA PRAWNA

Stanowisko Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w skali globalnej świata różni się w poszczególnych krajach, w zależności od sytuacji społeczno-politycznej, zakresu wolności religijnej i polityki wyznaniowej obowiązujących w tych krajach oraz panujących w nich ustrojach. W krajach konstytucyjno-demokratycznych, w których obowiązują zasady wolności religijnej, Kościół nie napotyka w swej działalności na trudności i przeszkody natury administracyjnej i prawnej. Stanowisko prawne Kościoła w tych państwach jest uregulowane przeważnie na podstawie powszechnego prawa korporacyjnego (np. w USA i krajach anglosaskich), czy też innych podstaw prawa publicznego (np. w Niemczech i niektórych innych krajach Zachodniej Europy) lub jednej dla wszystkich Kościołów ustawy kościelnej (np. w Rosji, Hiszpanii, Czechach, Słowacji, na Ukrainie, itp.), albo odrębnej, adwentystycznej ustawy kościelnej (np. w Republice Włoskiej z roku 1987 i w Rzeczypospolitej Polskiej z roku 1995). Natomiast w państwach o systemach nietolerancyjnych lub o silnych wpływach religijno-klerykalnych (np. w krajach islamskich) Kościół Adwentystyczny napotyka na trudności, występując tam najczęściej jako stowarzyszenie (pod różnymi nazwami) działające bez uregulowanego całościowo stanu prawnego Kościoła, jedynie i najczęściej w oparciu o państwowe prawo o stowarzyszeniach.

Kościół Adwentystyczny w Polsce jest Kościołem o ustawowej regulacji prawnej, wyrażonej w ustawie z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481). Korzysta zatem Kościół – podobnie jak szereg innych Kościołów i Związków Wyznaniowych* – z pełnej swobody religijnej.

* Do tych Kościołów i innych Związków Wyznaniowych należą: Kościół Katolicki, Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów, Kościół Katolicki Mariawitów, Kościół Zielonoświątkowy, Gminy Wyznaniowe Żydowskie, Muzułmański Związek Religijny, Karaimski Związek Religijny i Wschodni Kościół Staroobrzedowy.

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens