Archiwum

Posty z kategorii Co mówił Jezus?

#32 Co mówił Jezus o niebie na ziemi

Co mówił Jezus o…
niebie na ziemi

Pewien starszy człowiek znajdujący się w więzieniu miał sen. Śniło mu się cudowne miasto – Nowe Jeruzalem. Widział tych, którzy wchodzą przez jego i bramy. Oto jego sen, „Nagle bramy rozwarty się ’ na przyjęcie przybyszów. Spojrzałem w tamtą stronę i zobaczyłem, ze miasto całe błyszczało silniej niż słońce. Ujrzałem tłumy z wieńcami na skroniach, z palmami i złotymi harfami w ręku. Wśród nich byli i tacy, którzy mieli skrzydła. Lecieli ponad tłumami wołając i śpiewając: „Światy, święty jest ! Pan”. Potem wrota zamknęły się. Kiedy to wszystko oglądałem, zapragnąłem znaleźć się wśród nich w tym mieście”. Czytaj więcej…

#31 Co mówił Jezus o nadchodzącym tysiącleciu

Co mówił Jezus o…
nadchodzącym tysiącleciu

W proroctwie o tysiącleciu Zbawiciel przenosi nas jakby w przyszłość, cofając ją i zatrzymując w locie, abyśmy mogli dojrzeć Jego państwo tysiącletnie. Słowo „tysiąclecie” – „milenium” pochodzi od dwu stów łacińskich: „mille” (tysiąc) i „annus” (rok). W umysłach wielu ludzi okres ten rysuje się jako okres ogólnego pokoju i dobrobytu, natomiast Pismo Święte objawia ten okres jako czas królowania z Chrystusem ludu Bożego (patrz: Obj. 20,4). Jedni uważają, że okres ten będzie cechowało tysiąc lat pokoju i głoszenia Ewangelii, drudzy mówiąc o królowaniu Chrystusa twierdzą, że świat będzie stawał się coraz lepszy, Kościół będzie wzrastał i umacniał się, aż duchowe królestwo Chrystusowe obejmie całą ziemię, a wszyscy ludzie korzystać będą z jego błogosławieństw. Czytaj więcej…

#30 Co mówił Jezus o niepokutującym świecie

Co mówił Jezus o…
niepokutującym świecie

Nadchodzi czas, kiedy coraz więcej ludzi bądź waha się, czy żałować za grzechy, bądź zdecydowanie odrzuca skruchę, bądź też udaje, że żałuje. Ludzie, którzy odrzucą od siebie łaskę Boża, zbiorą żniwo i plon swego życia… Prorok Izajasz mówi: „Biada bezbożnemu, źle mu się powiedzie, bo mu według uczynków jego rąk odpłacą” (Izaj. 3,11). Czytaj więcej…

#29 Co mówił Jezus o aniele z otwartą księgą

Co mówił Jezus o…
aniele z otwartą księgą

Z postaci Jezusa, jak możemy sobie wyobrazić, emanowała niezwykła moc i godność, Moc ta uśmierzała wzburzone wody i wprowadzała nieziemski pokój tam, gdzie tylko Jezus pojawił się. Abel, Noe, Abraham i wszyscy patriarchowie w Nim widzieli cel swego pielgrzymowania i do Niego zwracali się w swych modlitwach. Na Jego rozkaz Mojżesz polecił zbudować świątynię – symbol Jego obecności wśród ludzi i zbawczego działania. Potem powstała, również na rozkaz Chrystusa, świątynia, której budową kierował Salomon. Czytamy: „I wystawią mi świątynię, abym zamieszkał pośród nich” (2 Mojż. 25,8). W tej świątyni składano ofiary i odbywały się uroczystości i ceremonie religijne, które byty cieniem wskazującym na Chrystusa. Czytaj więcej…

#28 Co mówił Jezus o pieczęci i znakach ostatnich dni

Co mówił Jezus o…
pieczęci i znakach ostatnich dni

Dla nas, ludzi żyjących w dniach ostatecznych, jest czymś niezmiernie ważnym zrozumienie nauk Biblii, dotyczących pieczęci Bożej i piętna bestii. Czytamy najpierw o pieczęci Bożej:

„Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiat wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Widziałem też innego anioła wstępującego od wschodu słońca, który miał pieczęć Boga żywego i który zawołał głosem donośnym na czterech aniołów, którym zezwolono wyrządzić szkodę ziemi i morzu, mówiąc: Nie wyrządźcie szkody ani ziemi, ani morzu, ani drzewom, dopóki nie opatrzymy pieczęcią sług Boga naszego na czołach ich” (Obj. 7,1-3).

Czytaj więcej…

#27 Co mówił Jezus o kościele cierpiącym i triumfującym

Co mówił Jezus o…
kościele cierpiącym i triumfującym

Z całą pewnością w każdym stuleciu rozlegał się krzyk, a zarazem błaganie: „Światła, więcej światłą!” Ludzie są tylko ludźmi – błądzą, dlatego potrzebują więcej światła. Dlaczego więc nie wszyscy chcą przyjąć, że Jezus jest tym światłem zawsze i wszędzie, że nie skąpi go nigdy nikomu? Jezus, był, jest i będzie światłem świata. Czytaj więcej…

#26 Co mówił Jezus o siedmiu zborach

Co mówił Jezus o…
siedmiu zborach

Kościół Chrystusowy jest najlepszym schronieniem, które nigdy nie zawiedzie. Chrystus stwierdził też, że będzie on schronieniem do końca, i „bramy piekielne nie przemogą go” (Mat. 16,18). W listach do „siedmiu zborów” (Obj. rozdz. 1-3) Jezus przedstawił Janowi historię chrześcijaństwa od wniebowstąpienia Chrystusa aż do Jego przyszłego powrotu na obłokach niebieskich. Jest to najzupełniej jasne, że taka treść kryje się właśnie pod tym symbolem „siedmiu zborów.

Czytaj więcej…

#25 Co mówił Jezus o nadejściu swego światowego królestwa

Co mówił Jezus o…
nadejściu Swego światowego królestwa

Zawsze powinniśmy pamiętać o tym, że Bóg w Piśmie Świętym objawił ludziom przyszłość. Zawarta ona jest w proroctwach Biblii. W Księdze Izajasza czytamy: „Wspomnijcie na sprawy dawne, odwieczne, że Ja jestem Bogiem i nie ma innego, jestem Bogiem i nie ma takiego jak Ja. Ja od początku zwiastowałem to, co będzie, i z dawna to, co jeszcze się nie stało. Ja wypowiadam swój zamysł, i spełnia się on, i dokonuję wszystkiego czego chcę” (Izaj. 46,9.10). Spełnienie proroctw jest kamieniem węgielnym żywej prawdy Bożej i dowodem Boskiego pochodzenia Biblii. Bóg zna przyszłość i objawia nam ją ustami proroków. Prorocy pisali natchnieni „Duchem Chrystusowym”, który działał w nich (1 Piotra 1,11). Sama zaś historia to rzeczywiście wypełnienie słów Chrystusowych. Czytaj więcej…

#24 Co mówił Jezus o królestwie „kamienia”

Co mówił Jezus o …
Królestwie „kamienia”

W Piśmie Świętym znajdujemy zapewnienie: „Kto ufa Panu, ten jest bezpieczny” (Przyp. Sal. 29,25).

Jezus przypominał wielokrotnie o potrzebie ufania Jego obietnicom zawartym w Piśmie Świętym: „Pismo nie może być naruszone” (Jan 10,35). Powiedział także: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (Mat. 4,4). Czytamy także o człowieku, który zbudował dom swój na skale; miotały nim wichry i burze, ale nie mogły go zniszczyć, bo był zbudowany na opoce (Mat. 7,24-27). Jezus powiedział, że Kościół Swój zbuduje na opoce, na Sobie samym, na żywym Słowie, na skale” (Mat. 16,18). Czytaj więcej…

#23 Co mówił Jezus o piekle

Co mówił Jezus o…
piekle

„Zmęczony jestem słuchaniem kazań na temat przyszłego życia i o piekle” – powiedział pewien młody człowiek. „Żyję teraz i chcę jak najlepiej wykorzystać teraźniejszość. Na życie przyszłe mam jeszcze czas! Czytaj więcej…

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens