Blog

#14 Co mówił Jezus o Dziesięciu Przykazaniach

3 listopada 2010 • przez • w Co mówił Jezus?

Co mówił Jezus o…
Dziesięciu Przykazaniach

Około 1500 lat przed przyjściem na świat Chrystusa, kiedy lud Jego wyszedł z niewoli egipskiej, gdzie zapomniał Bożych praw, Bóg ogłosił na Górze Synaj Swój wielki Dekalog. Izrael zgromadzony u podnóża Góry słyszał dokładnie każde słowo, a potem Dziesięć Przykazań wyryte na dwóch kamiennych tablicach Pan wręczył Mojżeszowi, który miał umieścić je w arce (patrz 2 Mojż. 25,16-21).

Arka ta, pokryta szczerym złotem skrzynia, była umieszczona w miejscu najświętszym w świątyni izraelskiej pod rozpościerającymi się nad nią skrzydłami złotych cherubów. Tutaj Bóg objawiał Swą obecność ludziom.

Dziesięć przykazań wypisane na kamiennych tablicach stało w najświętszym miejscu świątyni Salomona. Jak podaje tradycja, tuż przed jej zburzeniem przez króla babilońskiego ok. 600 lat przed narodzeniem Chrystusa, prorok Jeremiasz kazał ukryć arkę w jaskini w górach judejskich. Nie została ona odnaleziona do dziś.

Świątynia za czasów Chrystusa nie posiadała ani arki ani kamiennych tablic.

Dobrze byłoby pamiętać, że istniała jeszcze księga, w której spisał Mojżesz ustawy przekazane mu przez Pana. Nazywa się ją zazwyczaj „Księgą prawa Mojżeszowego”. Musimy znać różnicę między tymi dwiema wykładniami prawa.

Wyłożone w sposób jasny, dla każdego zrozumiały, olśniewające w swej głębi i prostocie przykazania ujmują całość stosunków człowieka do Boga i człowieka do człowieka. Dziesięć Przykazań – to nakazy moralne obowiązujące we wszelkich stosunkach międzyludzkich. Jest to prawo aktualne dla wszystkich ludzi, wszystkich ras i narodowości, starych i młodych, dla ludzi wszystkich epok. Bije z tego prawa mądrość niezmierna.

Jeśli chodzi natomiast o „prawa Mojżeszowe” -to ich znaczenie nie jest zupełnie uniwersalne. Księga prawa Mojżesza dotyczy w dużej mierze praw ważnych dla Żydów, a więc ceremonii i uroczystości religijnych, obmywań, oczyszczeń, ofiar. Te prawa (zakony) obowiązywać miały do czasu przyjścia na świat Chrystusa, a później automatycznie wygasnąć.

Spróbujmy porównać charakterystyczne opinie o jednych i o drugich prawach (zakonach).

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ

Nazwane są „królewskim przykazaniem” (Jakub 2,8).

Były wygłoszone przez samego Boga (patrz 5 Mojż. 4,12.13).

Były napisane na tablicach kamiennych (Patrz: 2 Mojż. 24,12).

Napisane zostały przez Boga (Patrz: 2 Mojż. 31,18).

Zostały umieszczone w arce (Patrz: 2 Mojż. 40,20; 1 Król. 8,9; Hebr. 9,4).

Są „doskonałe” (Psalm 19,8).

Są wieczne (patrz Psalm 105,7.8).

Nie zostały zniesione przez Chrystusa (patrz Mat. 5,17).

Chrystus upodobał je sobie (patrz Izaj. 42,21).

Dają wiedzę i świadomość popełnionego grzechu (patrz Rzym. 3,20; 7,7).

ZAKON MOJŻESZA

Nazwany został „zakonem przykazań i przepisów” (Efez. 2,15).

Był wygłoszony przez Mojżesza (Patrz: 3 Mojż. 1,1).

Był „listem dłużnym” (Koi. 2,14).

Został zapisany przez Mojżesza w księdze (patrz 2 Kron. 35,12).

Został umieszczony obok arki (patrz 5 Mojż. 31,24-26).

„Nie doprowadził nikogo do doskonałości” (Hebr. 7,19).

Został zniesiony przez Chrystusa (patrz Efez. 2,15).

Był przez Chrystusa unieważniony (patrz Koi. 2,14).

Został ustanowiony w następstwie grzechu (patrz 3 Mojż. rozdz. 3-7).

W czasach gdy Chrystus chodził po ziemi i nauczał, Żydzi bardzo żywo interesowali się zakonem, a zwłaszcza zakonem ceremonialnym. Uważali go za bardzo ważny. Dodawali więc do niego mnóstwo ceremonialnych przepisów, tradycji, obrzędów, tak, że stał się on martwą i uciążliwą formułą. Żydzi doszli do tego, że zbiór swoich praw i przepisów uznawali za coś nie mniej ważnego niż Dziesięć Przykazań! Ba, niektórzy nawet sądzili, że ich zakon jest ważniejszy od Dekalogu!

Żydzi mieli świątynię, jakiej nie miały inne narody. Pełnili świętą służbę jako naród wybrany. W tym znajdowali swoją wyższość nad innymi narodami. Żydzi posiadali służbę ofiarniczą, prawa dotyczące obrzędów, świąt, oczyszczeń, służbę kapłańską. Opierali swój sąd na tym, że inne narody są daleko za nimi w tyle, a prawa Mojżeszowe – to tylko ich własność. I właśnie to ich skłoniło do „udoskonalania” i „wzbogacania” na swój sposób tych prostych praw.

A co powiedział na ten temat Jezus? Oto Jego słowa: „Tak to unieważniliście słowo Boże przez naukę swoją” (Mat. 15,6).

Otóż tradycje i podanie, które dodano do przepisów Bożych nie tylko wypaczały ducha praw zakonu ceremonialnego, ale odsunęły na plan dalszy ich sedno: osobę Chrystusa.

Żydzi oczywiście ogromnie interesowali się stosunkiem Jezusa do Dziesięciu Przykazań i do uświęconych tradycją praw. Wielu chciało usłyszeć Jego zdanie, wielu rozważało Jego słowa wypowiedziane w kazaniu na górze. Spodziewali się, że Jezus będzie chciał obalić czy podważyć prawdy zawarte w Dekalogu, że będzie próbował unieważnić prawo Boże. l cóż usłyszeli z ust Syna Bożego?

„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios” (Mat. 5,17.19).

Są to słowa jasne i zdecydowane. Nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości co do tego, jaki był stosunek Jezusa do przykazań ustalonych przez Boga.

Niektórym ludziom i dziś się wydaje, że Dekalog jest przestarzały, że można by go wymienić na coś nowego, ulepszyć, udoskonalić. Pamiętajcie, że byli tacy ludzie i w czasach Jezusa. Niewiele jednak zostało z ich „ulepszeń”, a Dekalog trwa niezmiennie po wszystkie czasy jako doskonałe prawo Boże.

Byli – owszem – w czasach Chrystusa i są po dziś dzień ludzie, którzy mylnie interpretują Dziesięcioro Przykazań naginając je do swoich wąskich wyobrażeń, do swych przyziemnych celów. Są oni posłuszni Dekalogowi tylko formalnie, tylko w literze, a nie w duchu, tylko w sytuacjach, gdy chodzi o literalne przestrzeganie, a nie duchową aplikację przykazań.

Wśród takich ludzi byli zabójcy wołający „nie zabijaj”, którzy skazywali na śmierć, wieszali i kamienowali niewinnych. Ludzie ci wypaczali ducha przykazań i prawd Bożych. Nic dziwnego, że Jezus strofował ich surowo.

W swym kazaniu na Górze Błogosławienia Jezus oświadczył z całą stanowczością, że prawa Boże są wieczne i niewzruszone, że ustanowione zostały raz na zawsze oraz że misją Syna Bożego jest wypełnienie ich, a nie zniesienie. Zbawiciel powiedział: „Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd, a kto? by rzekł bratu swemu: Racha, stanie przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł: Głupcze, pójdzie w ogień piekielny” (Mat. 5,21.22). I dalej przemawiał Chrystus: „Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim” (Mat. 5,27.28).

W ten sposób Jezus wyjaśnił właściwe, najgłębsze znaczenie dwóch przykazań Dekalogu – piątego i szóstego. Jezus wyjaśnił słuchaczom, że można iść przez życie znając przykazania, wypełniając je pozornie, a faktycznie łamiąc, naruszając i depcząc je codziennie. Nie dziwmy się wcale proroctwu Izajasza: „Upodobało się Panu dla Jego sprawiedliwości, aby jego zakon był wielki i sławny” (Izaj.42,21).

Zastanawiając się nad przykazaniem „nie zabijaj” przypisujemy je zwykle do konkretnego czynu, morderstwa. Tak nam się to bowiem kojarzy z ludzkiego punktu widzenia. Lecz Jezus wyraźnie położył nacisk na zastosowanie tej zasady we wszelkich sytuacjach, w których cios wymierzony bywa myślą, słowem i gestem, nie tylko pięścią uzbrojoną w śmiercionośne narzędzie. Słowo Boga przenika na wskroś w tym prostym przykazaniu.

Jezus nauczał, że zewnętrzne jedynie posłuszeństwo, posłuszeństwo formalne, nie jest jeszcze takim posłuszeństwem, o jakie chodzi. Chodzi bowiem o posłuszeństwo z całego serca, nacechowane oddaniem, zupełne. Do takiego doskonałego posłuszeństwa dochodzi człowiek wtedy, gdy spływa na niego łaska Boża. Samym bowiem tylko ludzkim wysiłkiem nie można dojść do tego stanu; duch człowieka rozporządza zbyt słabym i ułomnym ciałem. Ale za łaską Bożą jest to możliwe. A do łaski tej każdy ma otwartą drogę przez wiarę. Niektórzy biegli i uczeni w Piśmie oskarżali Jezusa o naruszanie pewnych reguł, o odstępstwo od kościelnych tradycji. W odpowiedzi wymienił On jedno z Dziesięciu Przykazań: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. Następnie wyjaśnił, że syn czy córka złorzeczący ojcu lub matce podlega ukaraniu śmiercią. „A wy potraficie powiedzieć – mówił – że jeśliby człowiek rzekł ojcu lub matce: Korban, to znaczy: co się tobie ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Już nie pozwalacie mu nic więcej uczynić dla ojca czy matki.” Innymi słowy, wszelka własność przekazana na świątynię, zwalniać miała od troski o rodziców. Jezus dodał: „Tak unieważniacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej; i wiele tym podobnych rzeczy czynicie” (Mar. 7,12.13).

Przemawiając przedtem na ten temat Jezus wyraźnie powiedział: „Chytrze uchylacie przykazanie Boże, aby naukę swoją zachować” (w. 9).

Nie oszukujmy się sami wzajemnie stwierdzeniem, że w dzisiejszym świecie nie ma takiego niebezpieczeństwa! Nie naszą jest sprawą współzawodniczyć z Bogiem o pierwszeństwo uczuć i dążeń. Na początku było Słowo. Ono istniało najpierw, a potem dopiero zjawiło się wszystko inne. Słowo Boga musi być przed słowem człowieka, ponad słowo człowieka.

Kiedyś przyszedł do Chrystusa pewien człowiek zadając Mu pytanie: „Które z przykazań jest pierwsze i najważniejsze?” Znamy odpowiedź Chrystusa. Brzmi ona następująco: „Pierwsze przykazanie jest: Słuchaj Izraelu! Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz tedy miłował Pana Boga twego z całego serca twego i z całej duszy twojej i ze wszystkiej myśli twojej, i ze wszystkiej siły twojej. 'To jest pierwsze przykazanie. A drugie brzmi: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego. Nie masz ważniejszego od tych przykazań. Wtedy rzekł mu uczony: Doskonale Mistrzu! Słusznie to powiedziałeś. Jeden jest i nie masz innego oprócz niego. I że miłować go z całego serca i ze wszystkiej myśli, z całej duszy i z całej siły, a bliźniego swego jak siebie samego -to rzecz bardziej wartościowa niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus zaś widząc, że rozumna była odpowiedź tamtego, rzekł mu: Nie jesteś już daleki od królestwa Bożego. Odtąd nikt już nie śmiał stawiać mu pytań” (Mar. 12,28-34).

Człowiek, który pytał o to Chrystusa, dostrzegł wyraźnie głęboką trafność odpowiedzi Syna Bożego, jej doskonałość, jasność i duchową potęgę. Nie pojęli tego tylko ludzie zaślepieni, rozmiłowani w pozorach i formułach. Nic dziwnego! Nie mogli oni w ogóle zrozumieć, dlaczego Odkupiciel zawisł na krzyżu za grzechy całego świata i czy był to akt posłuszeństwa, miłości czy łaski. W ciasnych umysłach tych ludzi nie mieściło się bowiem nic, co wymaga wyobraźni, co wznosi się ponad zasadę rytualno-obrzędowego prawa, co przewyższa ceremonie i podania, tradycje i legendy.

A przecież olśniewająca Boska myśl Chrystusa – „Będziesz miłował Pana, Boga swego całkowicie, a bliźniego jak samego siebie” – jest najgenialniejszym streszczeniem genialnych i nieskracalnych, zdawałoby się, przykazań Dekalogu. Któż, jeśli nie Bóg jeden, mógł skrócić i to tak genialnie coś, co było właściwie nieskracalne, coś, czego nie sposób było streścić w jednym zdaniu? Stanowczo nikt inny, żaden człowiek nie byłby w stanie tak streścić Dekalogu. Jest to więc jeszcze jeden z dowodów Boskości Chrystusa.

Przestąpienie zakonu moralnego skazuje człowieka na śmierć, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć (patrz Rzym. 6,23), a grzech jest przestępstwem zakonu (patrz 1 Jana 3,4).

Prawo żąda sprawiedliwości. Nie można się spodziewać by było inaczej! Człowiek podlega śmierci; śmierć nie ominie nikogo i nikomu nie uda się jej uniknąć. Jedyną nadzieją człowieka jest to, że Bóg przez wzgląd na grzech posłał Swego Syna w postaci grzesznego ciała, aby zapłacił za grzechy całego świata (patrz 1 Jana 2,1.2). Tego dokonał Bóg. Jezus umarł za nasze grzechy „według Pism” (patrz 1 Kor. 15,3).

Człowiek, który pytał Jezusa o najważniejsze przykazanie, zrozumiał wielką prawdę o tym, co Jezus powiedział: „Miłuj Boga i bliźniego”. Zrozumiał, że przykazanie o miłości Boga i miłości człowieka ważniejsze jest od ofiar, całopalenia i ceremonii, które upadły i minęły z chwilą, kiedy Baranek Boży zawisł na krzyżu.

W opisującym to zdarzenie rozdziale Ewangelii Mateusza (patrz Mat. 22,35-40) czytamy: „Na tych dwóch przykazaniach oparty jest cały zakon i prorocy” (w. 40). Obrazowo można to wyrazić w sposób następujący: tak jak dziesięć palców osadzone jest w dwóch dłoniach, tak Dziesięć Przykazań opiera się na dwóch fundamentalnych przykazaniach: miłości Boga i miłości bliźniego.

Pierwsze cztery przykazania dotyczą miłości Boga, sześć pozostałych – miłości bliźniego. „Wypełnieniem więc zakonu jest miłość” (Rzym. 13,10). Nie jest ani jego skasowaniem, ani naruszeniem, lecz jego wypełnieniem. Jezus przyszedł właśnie tego dokonać: wypełnić zakon, objawić miłość Bożą.

Dlaczego niektórzy dzisiejsi nauczyciele i religioznawcy krytykują przykazania? Z pewnością, gdyby zrozumieli całkowicie „wypełnienie Prawa przez miłość”, nie postępowaliby w ten sposób, a objawiali ludziom to, co rzeczywiście mówił Jezus. A Jezus szanował przykazania i uznawał ich nienaruszalność.

Aleksander Campbell, wielki kaznodzieja i mówca, powiedział sto lat temu, że Dziesięć Przykazań stanowi syntezę religii i moralności w ogóle. Nazwał je „trwałą i wieczną dziesiątką”. Harmonizuje to z tym, co opiewa Psalm 119,142: „Sprawiedliwość twoja jest wieczną sprawiedliwością, a zakon twój jest prawdą”.

Dziesięć Przykazań nie zrodziło się w umyśle Mojżesza. Mojżesz był tylko pośrednikiem, przykazania pochodziły wprost od Boga, jak o tym czytamy w 2 Księdze Mojżeszowej, w rozdziale 20. Są one tam przedstawione słowo po słowie. To Bóg własnym głosem – słyszał to zgromadzony lud -wygłosił je z góry Synaj przed Izraelem. On, a nie Mojżesz, wypisał je na dwóch kamiennych tablicach.

Człowiek nie jest na tyle silny i niezłomny, aby mógł dzięki własnym możliwościom i wysiłkom żyć sprawiedliwie. Stąd konieczność i potrzeba łaski Bożej, łaski, która jest w Chrystusie, łaski, która zbawia i ocala. Gdy wierzymy w Chrystusa jako naszego Odkupiciela, wtedy Bóg darzy nas Swoją miłością. „Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a przykazania jego nie są uciążliwe” (1 Jana 5,3).

Apostoł Paweł zadaje pytanie i odpowiada: „Czy znosimy więc Zakon przez wiarę? Wręcz przeciwnie; lecz stawiamy go na właściwych podstawach”. Są to słowa zgodne ze słowami Chrystusa o tym, że nie przyszedł On na świat obalać zakon, lecz przyszedł wypełnić zakon. I wszyscy chrześcijanie zbawieni są przez łaskę mocą wiary (patrz Efez. 2,8). Przykład tego daje Chrystus mówiąc: „Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości jego” (Jan 15,10).

Wiedząc i stwierdzając, że „tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte, sprawiedliwe i dobre” (Rzym. 7,12), przypomnijmy sobie opinie i oświadczenia najrozmaitszych wyznań religijnych o Dziesięciu Przykazaniach:

W „Katechizmie Powszechnym” Kościoła Rzymsko-katolickiego napisanym przez Dahre’a (s. 172) czytamy: „Dziesięcioro Przykazań obejmuje całość praw obowiązujących ludzi, dostosowanych do możliwości ludzkiej natury, zapisanych w ludzkich sercach przez Boga”. Z całą pewnością jest to piękne określenie.

Kościół prezbiteriański stwierdza: „Prawo to… stanowi doskonałą zasadę sprawiedliwości, zostało wygłoszone przez Boga na górze Synaj w Dziesięciu Przykazaniach” (Konstytucja Kościoła Prezbiteriańskiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, s. 87).

Podręcznik Kościoła Baptystycznego stwierdza: „Wierzymy, że Zakon Boży jest wieczny i niezmienny na zasadzie Bożego postanowienia; jest święty, dobry i sprawiedliwy” (J. Newton Brown, The American Baptist Publication Society, s. 15).

W „Zasadach Kościoła Metodystycznego”, w artykule 6, czytamy: „Żaden chrześcijanin nie może być wolny od obowiązku przestrzegania przykazań, które są przykazaniami moralnymi”.

Podobne słowa znajdziemy w artykule 7 „Podstaw Religijnych Protestanckiego Kościoła Episkopalnego” (The Book of Common Prayer, s. 588). „Po wysłuchaniu Dziesięciorga Przykazań lud odpowiada: 'Panie, bądź nam łaskaw i zapisz prawa te w sercach naszych!’ Jest to modlitwa wspaniała, cudowna, całkowicie przydatna i dla nas.”

Wielu natchnionych myślicieli, tak minionych czasów jak współcześnie żyjących, wypowiadało się na temat Dziesięciu Przykazań. Znany kaznodzieja kościoła prezbiteriańskiego – dr Albert Barnes powiedział, że „jakkolwiek ceremonie i prawa zwyczajowe Żydów zostały w przeszłości zniesione przez Chrystusa, to jednak Dziesięcioro Przykazań nigdy nie zostało zmienione lub unieważnione”.

Karol Spurgeon, wielki kaznodzieja kościoła baptystycznego, wypowiedział się na ten temat następującymi słowami: „Jezus przyszedł na świat nie po to, by zmienić prawo, lecz po to, by je wyjaśnić ludziom. Jest to fakt oczywisty. Co prawda, nie ma konieczności wyjaśniać tego, co jest jasne i co zostało wyjaśnione. Przez wyjaśnienie zakonu potwierdził go” (Perpetuity of the Law, s. 3.4).

Założyciel i twórca kościoła metodystycznego, John Wesley, stwierdził: „Nie zniósł on prawa moralnego, zawartego w Dziesięciu Przykazaniach i potwierdzonego przez proroków. Nie ma najmniejszej podstawy do przypuszczeń, że odmienił On w nich choćby jedną zasadę. Każde z przykazań utrzymane zostaje w mocy, jak długo istnieć będzie rodzaj ludzki, niezależnie od czasu, miejsca i jakichkolwiek okoliczności. Natura bowiem Boga jest niezmienna i niezmienny Jego generalny stosunek do człowieka”.

Wszystkie stwierdzenia tych ludzi na temat zakonu zgodne są z Pismem Świętym. „Wszystkie przykazania twoje są sprawiedliwe” (Psalm 119,172). Są one „ustanowione na wieki wieków, pełnione w wierności i prawości” (Psalm 111,7.8). W proroctwie, które apostołowie stosowali do Chrystusa (patrz Hebr. 10,7), powiedziane jest: „Tedy rzekłem: Oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim” (Psalm 40,9). Nie dziwią przeto nikogo słowa Chrystusa powiedziane do uczniów i nas, którzy dziś chcemy Go naśladować:

„Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i Ja przestrzegałem przykazań Ojca niego i trwam w miłości jego” (Jan 15,10). Posłuszeństwo to jedna z najważniejszych cech religii. Skoro uważamy się za chrześcijan, naśladujemy Chrystusa, bo jest napisane: „Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował” (1 Jana 2,6).

Przemyślmy teraz kolejno każde przykazanie (patrz 2 Mojż. 20,2-17):

Zobacz także artykuł: DEKALOG

Przykazanie pierwsze: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”. Czy w dalszym ciągu jest nam to przykazanie potrzebne, czy wciąż jeszcze pozostaje ono aktualne? Z całą pewnością trzeba je wciąż jeszcze przypominać sobie i innym. Najważniejsze miejsce w życiu ludzkim zajmować winien prawdziwy Bóg. Wszyscy inni „bogowie” są fałszywi, a przecież miliony ludzi kłaniają się wciąż jeszcze fałszywym bogom. Dziwne i straszne jest to „odwracanie się” współczesnego człowieka od prawdziwego Boga – objawiającego się poprzez przyrodę, Pismo Święte i serce człowieka – ku bogom fałszywym lub urojonym. Ktoś powiedział: „Bóg -to ja sam”. Ktoś inny postawił na piedestale „człowieka” i nawoływał do oddania czci „człowiekowi”.

Fałszywość tych idei, stworzonych przez „nowoczesnych ludzi”, wychodzi szybko na jaw. Czczą więc oni na zmianę: kulturę, sztukę, filozofię, mamonę, interes i cokolwiek jeszcze przyjdzie im do głowy. Ludzie ci błądzą w ciemnościach i tak długo będą w nich brnęli, aż usłyszą słowa wypowiedziane do nich na sądzie: „Nie będziesz miał innych bogów obok mnie”.

Przykazanie drugie: „Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż JA, Pan, Bóg twój jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuje łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań”. Miliony ludzi powinny je usłyszeć i stwierdzić, czy kłaniają się kamieniom, drzewu, złotu lub czemuś innemu, co rzekomo ma przedstawiać lub wyobrażać prawdziwego Boga. Jezus jednak powiada: „Bóg jest duchem; a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie” (Jan 4,24). Żadne wyobrażenia prawdziwego Boga, żadne fałszywe bóstwa nie mogą być przedmiotem takiej czci, jaka należna jest Bogu. Fałszywe wizerunki Boga obniżają i degradują zarówno wartość Boga jak i wartość człowieka.

Szanujmy drugie przykazanie Boże i pamiętajmy, że jest ono zawsze aktualne!

Przykazanie trzecie: „Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego”.

Czy świat poszedł w swym rozwoju już tak daleko i zaszedł tak wysoko, że przykazanie to zdezaktualizowało się i jest nam niepotrzebne?

Nauczyliśmy się przy każdej okazji wymieniać imię Boże. Niestety, miliony ludzi szastają tym imieniem bez opamiętania, nadużywają go i plugawią je codziennie, w każdej godzinie! Imię to weszło do żargonu, zostało potraktowane jak każde.

Pamiętajmy jednak co powiedział Jezus: „A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony” (Mat. 12,36.37). Trzecie przykazanie jest wciąż aktualne i stale musimy o nim pamiętać.

Przykazanie czwarte: „Pamiętaj o dniu Sabatu, aby go święcić. Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Boga twego: Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień sabatu i poświęcił go”.

My, ludzie żyjący w czasach szybkiego tempa i gwałtownych przemian, potrzebujemy odpoczynku nie tylko fizycznego, lecz i duchowego. Odpoczynek duchowy jest dziś niestety udziałem niewielu ludzi. Potrzebujemy odpocznienia, a Bóg w tym celu dał sobotę.

Bóg uczynił to dla naszego szczęścia. Jezus powiedział, że dla nas uczynił ten dzień, i że sam jest Panem soboty (Patrz Mar. 2,27.28). Dzień sobotni jest pamiątką stworzenia dokonanego przez Chrystusa. Jest także próbą dla człowieka, próbą polegającą na tym, czy człowiek pragnie uznawać Boga jako swego Stwórcę szanując ustanowiony przez Niego dzień odpoczynku.

Gdziekolwiek jesteśmy, czy zwracamy uwagę na to przykazanie, czy nie, jest ono dla nas aktualne i obowiązujące. Czy i ty przestrzegasz je?

Przykazanie piąte: „Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (2 Mojż. 20,12).

Przykazanie to jest szczególnie aktualne w dzisiejszych czasach. Czy dzieci mogą poważać swoich rodziców, gdy rodzice nie poważają siebie? Czy nie szanując rodziców, można szanować Boga? Dzieci obowiązujące są być rodzicom posłuszne, nieść im pomoc, otaczać ich szacunkiem. Warto uprzytomnić sobie, ile szczęścia przynosi tysiącom rodzin takie posłuszeństwo dzieci wobec rodziców! Każdy dzień powinien być właściwie Dniem Matki i Dniem Ojca. Tak więc „czcij ojca swego i matkę swoją”. Nieposłuszeństwo wobec własnych rodziców – to jedna z oznak ostatnich dni świata (2 Tym. 3,1.2).

Przykazanie szóste: „Nie zabijaj” (2 Mojż. 20,13).

Jest to najkrótsze ze wszystkich przykazań. Bóg zabranie zabijania, odbieranie życia. Dziś wiele tysięcy ludzi na całym świecie łamie i depcze to Boskie przykazanie. Morderstwo stało się gigantyczną zbrodnią cywilizacji ludzkiej. Od pierwszej śmierci Abla do ostatniej niewinnie przelanej krwi towarzyszy ludziom ostrzeżenie Boga: „Nie zabijaj”.

Przykazanie siódme: „Nie cudzołóż” (2 Mojż. 20,15).

Czy potrzeba innego, lepszego ostrzeżenia, by ratować dzisiejsze rodziny? Czy nie jest dzisiaj to przykazanie tak bardzo aktualne, jak bardzo powszechne i tragiczne w skutkach są rozwody, rozbite domy, wygasłe ogniska domowe?

W Ewangelii Łukasza (Patrz 17,27-30) Jezus uprzedza o zepsuciu obyczajów, o demoralizacji i o nowej Sodomie, jakiej podobna będzie ludzkość tuż przed powtórnym przyjściem Zbawiciela na ziemię. Jest jeszcze czas, aby chrześcijanie dążyli do tego, by żyć jak prawdziwe dzieci Boże. Albo zaczniemy przestrzegać siódme przykazanie albo zginie cała nasza cywilizacja.

Przykazanie ósme: „Nie kradnij” (2 Mojż. 20,15).

Z samych tylko doniesień prasowych, z raportów i kronik wynika niezbicie, że świat powinien przypomnieć sobie to przykazanie. Nie ma końca złodziejstwu i kradzieżom, nadużyciom i oszustwom. Poczynając od złodziei kieszonkowych, a kończąc na kierownikach całych organizacji złodziejskich i band rabunkowych, ludzie nie odzwyczaili się kraść i oszukiwać. Kradną wszystko: pieniądze, drobne przedmioty codziennego użytku, dobre imię przyjaciół, całe narody.

Bóg powiedział światu wyraźnie i niedwuznacznie: „Nie kradnij”!

Przykazanie dziewiąte: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu” (2 Mojż. 20,16).

To przykazanie zakazuje obmowy, oszczerstwa i mówienia nieprawdy. Słowo Boże mówi, że „ci, którzy kochają kłamstwo i czynią je” nie przejdą przez bramy Nowego Jeruzalem (patrz Obj. 22,15).

„I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota Baranka” (Obj. 21,27).

Przykazanie dziesiąte: „Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego” (2 Mojż. 20,17).

Ap. Paweł mówi: „Cóż więc powiemy? Że Zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon; wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił: 'Nie pożądaj'” (Rzym. 7,7). Przykazanie Boże wskazują nam co jest grzechem. Jeżeli ap. Paweł potrzebował przykazania, potrzebujemy go i my.

Powodem wyłamywanie się ludzi spod Dziesięciu Przykazań jest to, iż ludzie nie podporządkowują się jasno wyrażonej woli Bożej. W tym samym liście apostoła Pawła czytamy: „Tak więc zakon jest święty i przykazanie jest święte i sprawiedliwe, i dobre” (Rzym. 7,12). W wierszu czternastym Paweł mówi, że „zakon jest duchowy”. Bóg jest dobrem najwyższym, wszystkie Jego przykazania są również dobre i sprawiedliwe, a zło i grzech tkwią w nas samych, nie zaś w Bożych przykazaniach.

Ci, którzy są usprawiedliwieni przez wiarę, posiadają podwójnie mocne posłuszeństwo Dziesięciu Przykazaniom, oparte zarówno na stworzeniu jak odkupieniu. Módlmy się, żeby dzięki mocy Ducha Świętego i nowego przymierza, przykazania Boże były zapisane w naszych sercach (Patrz Hebr. 8,10).

Ktoś może zapytać, czy to jest słuszne? Może ktoś starał się uczyć, że zbawienie osiąga się przez przestrzeganie przykazań Bożych. Pismo Święte stwierdza: „Zakon służy tylko do poznania grzechu” (Rzym. 3,20). Apostoł mówi: „Zakon jest duchowy, lecz ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi” (Rzym. 7,14). Grzech tkwi w nas.

Nie mając natury duchowej trudno jest przestrzegać zakon Boży. Nasze życie i serce opanowane są przez grzech. Apostoł mówi, że „śmierć przyszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli” (Rzym. 5,12). Człowiek nie jest istotą tak silną, aby mógł uwolnić się od grzechu bez łaski i pomocy Bożej.

Zakon Boży przyrównany został do lustra (patrz Jakub 1,23), w którym możemy zobaczyć nasze błędy, upadki i grzechy. Lustro jednak nie może nas oczyścić z brudu grzechu. Człowiek musi pójść po coś innego, musi pójść do Jezusa, by od Niego otrzymać oczyszczającą moc. Musi być „obmyty we krwi Baranka”.

Dzięki ofierze Chrystusowej, dzięki temu, że Chrystus zmarł na krzyżu śmiercią męczeńską za nasze grzechy, Bóg mógł pozostać naszym Bogiem, a równocześnie chciał stać się źródłem usprawiedliwienia dla każdego, który wierzy w Jezusa” (patrz Rzym. 3,26).

Dzieje się tak dlatego, że Jezus przyjął na Siebie skutki naszego potępienia. Złożył w ofierze za nasze grzechy własne życie. Jego doskonałe życie jest przypisane nam. Jedyną naszą nadzieją – moją i twoją – pozostaje Chrystus, a zatem jedynym sposobem, jedyną gwarancją przestrzegania przykazań Bożych z naszej strony jest noszenie ich z Chrystusem w sercu.

Wszyscy przez „łaskę jego dostępują za darmo usprawiedliwienia dzięki odkupieniu, które dokonało się w Jezusie Chrystusie” (Rzym. 3,24).

Trudno sobie w ogóle wyobrazić aby ktoś oprócz Chrystusa był uprawniony do odpuszczenia ludziom grzechów. Nie tylko trudno, ale wprost nie sposób sobie tego wyobrazić. W sercu Chrystusa współistniały obok siebie zakon i doskonała sprawiedliwość, które tak samo zamieszkują w sercu każdego prawdziwie wierzącego człowieka. Prawo to jednak nie jest wyryte na tablicach kamiennych, lecz zapisane w sercu. Serce takie jest listem. „Wy jesteście listem naszym napisanym w sercach naszych, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi” (2 Kor. 3,2.3). Apostoł dodaje: „Napisanym… nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na tablicach serc ludzkich”.

W dwu różnych miejscach wypisał więc Bóg prawa Swe dla ludzi: na kamiennych tablicach na górze Synaj i na tablicach serca Chrystusowego na Golgocie.

Ludzie nie mogli mieć odtąd żadnych wątpliwości co do Boskiego pochodzenia Dziesięciu Przykazań. Nie mogli twierdzić, że czegokolwiek nie pojęli albo że zbyt daleko są od Boga, aby zrozumieć Jego wolę oraz istotę, treść i znaczenie Jego praw. Bo właśnie Chrystus przyszedł na świat, między grzeszników, mając wypisane w sercu prawa i przykazania, które Bóg raz już obwieścił Izraelowi na górze Synaj i wyrył na tablicach kamiennych.

Nie mogło być żadnych wątpliwości. Z chwilą przyjścia na świat Chrystusa ludzie widzieli również, w jaki sposób przestrzegał On przykazań Bożych, dawał przykład własnym życiem. Chrystus potwierdził i objaśnił przykazania Boże nic w nich nie naruszając i nie zmieniając. Jego doskonałość, bezgrzeszność i święte życie było napomnieniem dla grzeszników ówczesnych dni. Nie mogli przebywać w Jego obecności, gdyż Jego sprawiedliwość potępiała ich grzeszność. Przyniósł na świat światło, które nie dawało im żadnej wymówki dla grzechu. „Światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe” (Jan 3,19). Na innym miejscu Jezus powiedział: „Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu; lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego” (Jan 15,20).

Po przeżyciu Swego świętego, czystego życia, po ukazaniu ludziom cudów i praktycznych dowodów Swej Boskości i tego, że jest możliwe przestrzeganie Bożych przykazań, Zbawiciel nasz umarł na krzyżu.

Kto Go zabił, kto Go zamordował? Gwoździe, korona cierniowa, straszliwe tortury? Nie, to nasze grzechy Go zabiły, to nasze grzechy rozdarły Jego serce. Umarł On „za nasze grzechy według Pisma” (1 Kor. 15,3). Jezus przyszedł na świat z niebios. Przyszedł na świat ciemny i mroczny, On – Syn Boży, przyszedł, ponieważ ludzie grzeszyli i potrzebowali lepiej poznać Boga i Jego zakon, wypisany na tablicach serca Chrystusowego.

Studiujmy to święte życie, to święte serce w skupieniu i z miłością. Musimy studiować Jego życie tak, aby nasze stawało się mu podobne, aż zakon Boży, jako żywa zasada objawi się w nas. Patrzmy na Jezusa, a będziemy do Niego podobni. Prośmy o to Boga w modlitwie, prośmy, aby nam w tym pomógł. Przez silną niezłomną wiarę uzyskać możemy usprawiedliwienie, uświęcenie i odrodzenie ducha.

Pismo Święte w całości stanowi pewien obraz, którego cząsteczki rozrzucone są po księgach i rozdziałach. W naszych modlitwach cząstki te zbieramy, tworzymy całość i widzimy coraz lepiej Jego nieskończoną miłość. Bądźmy posłuszni wezwaniu: „Synu mój! daj mi serce twoje” (Przyp. 23,26). W modlitwie odpowiedzmy: „O, Panie! Uczyń moje serce podobnym do serca Twego. Zapisz na tablicach mojego biednego ludzkiego serca te słowa, które były wypisane na tablicach serca Twojego, złamanego, przebitego dla mnie”.

Pewien dorastający chłopiec poważnie zawinił i ojciec, porywczy i surowy, mający opinię prawego obywatela miasta, kazał mu iść precz z domu. Gdy j matka starała się odwieść męża od tej decyzji, ojciec wykrzyknął w porywie wściekłości:
– Nigdy nie pozwolę mu wrócić!
Chłopiec odparł hardo:
– Nigdy nie wrócę! Nie będę prosił o litość!

Jak widać syn i ojciec byli do siebie bardzo podobni. Matka miała serce zupełnie inne. Był to dla niej cios nie do zniesienie szczególnie w chwili, gdy wieczorem usłyszała stukot kół pociągu, którym odjeżdżał na zawsze jej syn.

Wkrótce zachorowała. Przyszedł lekarz. Ojciec czuł skruchę i skłonny był już zrobić wszystko, aby wyzdrowiała, ale ona zdawała się tracić całkowicie chęć do życia. Mijały miesiące. Wreszcie lekarz, będący jednocześnie przyjacielem domu, zaczął ponaglać ojca, aby wezwał chłopca.
– Ona umrze, jeżeli twój syn natychmiast nie powróci! – powiedział.
Ojciec był twardy jak skała.
– Nie – powiedział. Skoro oświadczyłem, że nigdy go nie wezwę z powrotem, to nie zrobię tego!

Ale ponieważ kochał bardzo swą żoną, coraz bardziej bił się ze swoimi myślami. Kochał przecież i syna, ale… nie mógł mu przebaczyć, ani urazić -jak sądził – swej ambicji. Jak straszni potrafimy być niekiedy dla tych, których kochamy!

W rezultacie domyślny przyjaciel wysłał chłopcu telegram tej treści: „Przyjeżdżaj natychmiast, Matka umiera”

W miejscowości odległej o setki kilometrów twarz chłopca, gdy odczytał depeszę, stawała się kredowo biała. Błyskawicznie znalazł się w pociągu.

Wydawało mu się, że nigdy do domu nie dojedzie. Tempo jazdy było dla niego zbyt wolne. Nie spał, czuwał przez cały czas. Wciąż powtarzał sobie jedno i to samo: „Jestem potrzebny matce. Jestem potrzebny mojej matce. Dlaczego wcześniej nie myślałem o tym?! Jadę do niej; nieważne, co powie ojciec”.

W końcu biegł już uliczkami małego miasteczka. Była noc. Gdy otworzył stare drzwi, wszystko jak żywe stanęło mu w pamięci. W pokoju matki paliło się światło! Nie pukał, lecz wbiegł po schodach prosto do jej pokoju. Ujrzał jej twarz niemal zupełnie białą. Po drugiej stronie łóżka stał ojciec.

Matka była tak osłabiona, że z trudem poruszyła ręką. Niemniej z najwyższym wysiłkiem ujęła z jednej strony rękę męża, a z drugiej strony rękę syna i zaczęła te ręce ciągnąć ku sobie. Była słaba i wymagało to wiele wysiłku. Świeca rzucała niesamowity blask na tę scenę. Wreszcie dopięła swego i złączyła w jedno dwie silne męskie dłonie. Wtedy ojciec i syn padli sobie w objęcia. Łzy przebaczenia popłynęły po twarzach wszystkich trojga. Dłonie matki opadły. Wydała ostatnie tchnienie.

Matka oddała swe życie, aby doprowadzić do zgody pomiędzy tymi, których nade wszystko kochała. Jej śmierć pogodziła ich. Siła miłości matczynej okazała się niezmierną, nie do pokonania potęgą. Jezus umarł z sercem przeszytym bólem, chcąc pogodzić ludzi łamiących przykazania Boże, chcąc ustanowić nowe przymierze pomiędzy niebem a ziemią. Czy zdajemy sobie sprawę, jaki to był ogrom miłości?

0 Comments

Polub nas na Facebooku

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens