Blog

Kim są Adwentyści Dnia Siódmego

25 maja 2009 • przez • w O nas

(tekst zaczerpnięty z oficjalnej witryny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w RP – www.adwent.pl)

Jako jeden z najszybciej wzrastających Kościołów chrześcijańskich, Światowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego przyłącza poprzez chrzest jednego wyznawcę co 38 sekund, każdego dnia ok. 2.200 osób, oraz organizuje dziennie pięć nowych zborów (parafii).*

Wiara

Adwentyści wyznają wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, brata wszystkich ludzi, Zbawcę świata, oraz w Jego Słowo – Pismo Święte czyli Biblię. Adwentyzm stoi na stanowisku trynitaryzmu, czyli wiary w Trójcę Świętą. Wyznaje wiarę w Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Pewność tę czerpie z Pisma Świętego, w którym nauka o Trójcy ma swoje źródło i szerokie oparcie.

Pismo Święte – Biblia

Wierzymy, że Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (Biblia) jest natchnionym Słowem Bożym, jedynym źródłem Objawienia Bożego, nieomylną i najwyższą regułą wiary, zawiera pełnię prawdy potrzebnej do zbawienia bez potrzeby uciekania się do obrzędów, nauk i przepisów religijnych powstałych w czasach poapostolskich, czyli tzw. Tradycji. Wyrażony w tym doktrynalnym i kanonicznym sformułowaniu stosunek do Pisma Świętego, wskazuje niedwuznacznie na najwyższy w adwentyzmie autorytet Biblii.

Stworzenie

Jezus Chrystus jest Stworzycielem całego uniwersum (kosmosu), który stworzył Ziemię w ciągu siedmiu dni, włączając w to stworzenie mężczyzny i kobiety, ich środowiska oraz cotygodniowego dnia wielbienia i czczenia Boga. Cała ta historia przedstawiona jest chronologicznie na początku Biblii, a przestrzeganie i znajomość słów w niej zawartych, prowadzi do harmonii w całym Bożym świecie.

Sobota

Znaczenie dnia sobotniego (żydowski szabat) pochodzi z rąk samego Jezusa, który ustanowił go, aby uczcić Swą ukończoną pracę i przynieść w ten sposób radość ludziom. Jezus kontynuował wychwalanie i czczenie siódmego dnia podczas swego życia na Ziemi, będąc posłusznym czwartemu przykazaniu z Dekalogu, które rozpoczyna się słowami: „Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić” (II Mojż. 20, 8).
Adwentyści przestrzegają szabatu i tego, jakie wartości ze sobą niesie, poprzez bliski kontakt z Bogiem w modlitwie, a także w czasie pracy, we wzajemnych stosunkach międzyludzkich oraz w cotygodniowym sobotnim nabożeństwie.

Chrzest

Ci, którzy zdecydowali, iż pragną połączyć swe życie z Bogiem i akceptują Jego przebaczenie, będą podążać za przykładem Jezusa, który został zanurzony w wodzie na znak publicznego wyznania wiary.

Ewangelia

Bóg Ojciec posłał Swego Syna, Jezusa, aby narodził się z dziewicy, wzrastał wśród ludzi poprzez nauczanie i uzdrawianie swych braci i sióstr oraz po to, aby złożył swe życie na krzyżu w ofierze za grzech, został pogrzebany i powstał z martwych na wezwanie Swego Ojca. Jezus powrócił do nieba, gdzie przygotowuje dom dla tych, którzy zaakceptują Jego dar życia wiecznego. Przez Swe bezgrzeszne życie, śmierć za grzechy ludzi, oraz Swoje chwalebne zmartwychwstanie, Jezus zbawił ludzi i uczynił realnym życie wieczne, dostępne dla każdego człowieka: czy to kobiety, czy mężczyzny.

Drugie Przyjście Chrystusa

Według dokładnego zapisu proroctw i znaków w Piśmie Świętym, Jezus Chrystus wkrótce spełni Swą obietnicę powrotu po tych, którzy zaakceptowali Go jako Zbawiciela i Pana życia.

Życie Po Śmierci

Grób jest miejscem nieświadomości, opisanym w Biblii jako miejsce, gdzie ludzie śpią. Kiedy Jezus powróci, wzbudzi z martwych tych, którzy umarli od początku istnienia ludzkości. Tak jak tchnął życie w pierwszego mężczyznę, a potem w kobietę, tak też wzbudzi wszystkich „śpiących” do nowego życia.

Proroctwa

Biblia jasno przedstawia Boży plan na przyszłość, podkreślając znaczenie dnia dzisiejszego i nadziei jaka istnieje dla ludzi, którzy zdecydowali się służyć Bogu. Przyszłość jest jasna dla każdego, który oczekuje drugiego przyjścia Jezusa.

Zaangażowanie

Wszystkie wzajemne zależności są istotne – w kontaktach z Bogiem, w małżeństwie, w rodzinie, poprzez społeczność z ludźmi na całym świecie oraz także ze środowiskiem wokół nas.

Zdrowie

Ponieważ Biblia opisuje człowieka jako „świątynię Boga”, adwentyści praktykują wstrzemięźliwy i zdrowy styl życia. Nauczają, iż nie powinno się nadużywać niczego, co byłoby szkodliwe dla psychicznego, umysłowego lub emocjonalnego zdrowia człowieka. Powstrzymują się od alkoholu, tytoniu i innych szkodliwych narkotyków. Wielu adwentystów to wegetarianie, wierzący iż pożywienie z tzw. „pierwszej ręki”, jak owoce i warzywa, to lepszy wybór idealnej diety.

Posłannictwo

Posłannictwem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego jest świadczenie wszystkim ludziom o wiecznej Ewangelii w kontekście tzw. trójanielskiego poselstwa z księgi Objawienia św. Jana (Apokalipsy) 14, 6-12. Kościół prowadzi ich do zaakceptowania Jezusa, jako swego osobistego Zbawiciela. Pragnie także, aby połączyli się z innymi wierzącymi w przygotowaniach na bliskie przyjście Chrystusa. Zwieńczone jest to kazaniem słowa, nauczaniem oraz duszpasterstwem zdrowia. Kościół dociera do społeczności ludzkich poprzez ogólnoświatowy program Misji Globalnej.

Ogólnoświatowa społeczność

Ochotnicy służą ludziom w domu i w społecznościach na całym świecie poprzez np. grupy domowe oraz na terenach dotkniętych klęskami żywiołowymi, a także podczas okresowych humanitarnych i szkoleniowych projektów na całym świecie. Kościelne jednostki organizacyjne, jak chociażby międzynarodowa Adwentystyczna Agencja Pomocy i Rozwoju (ADRA), w tym ADRA-Polska, która zajęła się m. in. pomocą dla powodzian w Polsce w 1997 r., zaspokaja podstawowe potrzeby ludzi na całym świecie, zaopatrując w wodę, żywność, ubranie i pomoc medyczną na najwyższym poziomie. Kościół posiada różnorodne programy wspomagające ludzi bez względu na wyznanie, czy przynależność rasową, a którzy dotknięci zostali przez klęski głodu oraz nałogi alkoholizmu, nikotynizmu, czy narkomanii. Dba o dobre życie rodzin, służy szkoleniami oraz organizuje liczne spotkania i zjazdy młodzieżowe.

Edukacja

W rozległym systemie edukacyjnym Kościoła, znajdują się takie szkoły jak Centrum Medyczne Uniwersytetu Loma Linda. Wzorcowy szpital w Loma Linda w Kaliforni w USA, jest czołowym ośrodkiem transplantacji serca u niemowląt. W 1990 roku, w Loma Linda świętowano otrzymanie akceleratora cząstek protonowych, który pozwolił już wielu tysiącom osób na naświetlenie rakowatych tkanek bez niebezpiecznego oddziaływania na cały organizm. Szpital jest stale wyposażany także w inne najnowsze urządzenia medyczne, które ratują życie ludzkie.

Komunikacja

Adwentyści ogłaszają swą nadzieję światu także poprzez przekształcenie życia, które wypełnia się w Chrystusie. Komunikacja działa więc dla dobra misji globalnej Kościoła i światowej rodziny wierzących, będących w kontakcie dzięki różnorodnym mediom i środkom drukowanym. Ułatwia to forum tzw. SDA On-line w internetowej sieci CompuServe, które oferuje dostęp do bazy danych dla użytkowników komputerów, tworząc programy i serwisy informacyjne dla radia, telewizji i przekazu satelitarnego. Media te przeżywają obecnie zintensyfikowany rozwój, co doprowadziło na początku 1998 roku do uruchomienia wielozadaniowej adwentystycznej sieci satelitarnej. Kościół prowadzi na żywo cykl ogólnoświatowych i niekodowanych cyfrowych przekazów satelitarnych z serii NET oraz wiele innych.
Wyznawcy w Polsce także cieszą się z posiadania rozwijającej się sieci internetowej, w której oprócz witryny Kościoła, znajdują się i inne, jak ADRA-Polska czy Chrześcijański Serwis „NADZIEJA.PL”. Serwis adwentystów w Internecie zaliczany jest do jednych z większych tego typu w Polsce.

Dziedzictwo

Nazwa Adwentyści Dnia Siódmego kojarzy się zawsze z dwoma pojęciami charakteryzującymi tę społeczność. Odkąd ten świat zaczął istnieć, mężczyzna i kobieta przestrzegali siódmego dnia, sabatu (szabatu) czyli dzisiejszej soboty i oczekiwali drugiego przyjścia Jezusa, jako kluczowego wydarzenia w historii świata. Adwentyści opierają swe dziedzictwo na dziewiętnastowiecznym odrodzeniu studiów nad proroctwami Biblii tak, jak inne im podobne grupy chrześcijańskie.
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został oficjalnie zorganizowany w 1863 roku na zjeździe wyznawców w Battle Creek w stanie Michigan w USA. Dziś jest jednym z największych Kościołów protestanckich (globalnie około 17 milionów wyznawców), którego jednostki organizacyjne rozsiane są po całym świecie. Więcej o Kościele można przeczytać w dziale poświęconym jego strukturze czy statutowi.

* – dane na rok 1998
Na podstawie witryny Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz materiałów Biura Prasowego Kościoła w Polsce.

0 Comments

Życie ma sens

Życie ma sens

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

1 procent podatku

1% dla ChSCh