Archiwum

Posty z kategorii Adwentyści Poznań red. LM

OSTATNIE PRZESŁANIE NADZIEI I ŁASKI | TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA #03

„TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA” – to cykl trzynastu wykładów biblijnych opartych na Księdze Apokalipsy św. Jana, a zwłaszcza na jej czternastym rozdziale. Prelegentem spotkań jest znany i ceniony amerykański misjonarz oraz teleewangelista dr Mark Finley.

CHWILA PRZEZNACZENIA | TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA #02

„TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA” – to cykl trzynastu wykładów biblijnych opartych na Księdze Apokalipsy św. Jana, a zwłaszcza na jej czternastym rozdziale. Prelegentem spotkań jest znany i ceniony amerykański misjonarz oraz teleewangelista dr Mark Finley.

JEZUS KONTRA SZATAN | TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA #01

„TRZY KOSMICZNE PRZESŁANIA” – to cykl trzynastu wykładów biblijnych opartych na Księdze Apokalipsy św. Jana, a zwłaszcza na jej czternastym rozdziale. Prelegentem spotkań jest znany i ceniony amerykański misjonarz oraz teleewangelista dr Mark Finley.

“Trzy kosmiczne przesłania – ostatni ziemski konflikt” – programy Marka Finleya

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie,

Już za kilka dni, a dokładnie w niedzielę 7 lutego br. odbędzie się polska premiera światowego projektu misyjnego on-line pt. „Trzy kosmiczne przesłania – ostatni ziemski konflikt”. Prelegentem spotkań będzie znany i ceniony ewangelista, pastor Mark Finley.

Program ten jest szczególny z kilku powodów:

 • po pierwsze – jest on odpowiedzią na oczekiwania zborów, które od wielu lat wyrażały potrzebę odważnego zwiastowania poselstwa trzech aniołów z 14 rozdz. Księgi Apokalipsy.
 • po drugie – poselstwo przedstawione przez pastora Marka Finley’a wychodzi naprzeciw potrzebom społeczeństwa przygniecionego ponurą rzeczywistością pandemii. Jest źródłem nadziei opartej na Bożych proroctwach i obietnicach.
 • po trzecie – program ten skutecznie demaskuje intrygi szatana i zachęca do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie Boga.
 • po czwarte – zawiera ewangeliczną zachętę dla tych wierzących, którzy potrzebują duchowej odnowy i nowego bodźca dla swoich relacji z Bogiem.
 • po piąte – program Marka Finley’a podaje tzw. «prawdę na nasz czas», przedstawia najbardziej aktualne spojrzenie na starożytne proroctwa Apokalipsy.

Ważne zmiany ze względu na Covid-19

W związku z wprowadzeniem przez rząd nowych zasad profilaktyki przeciw covid-19 zostały podjęte następujące kroki do odwołania;

 • W zaistniałej sytuacji zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach w formie internetowej. Informacje: tutaj.
 • Liczba osób będących na sobotnim nabożeństwie w poznańskim zborze (w czerwonej strefie) nie może przekraczać 28 osób. Aktualizacja: 13 osób.
 • Zgłoszenie uczestnictwa w nabożeństwie na ul. Zeylanda 11 w Poznaniu proszę kierować (SMS lub telefonicznie) do pastora P. Zawadzkiego 606 148 413.
 • Nabożeństwo nadal ma formę skróconą i trwa od godz. 9.30 do 11.30.
 • Nadal obowiązuje dystans społeczny oraz zakrywanie ust i nosa.
 • Grupa ukraińska ma swoje spotkanie po południu w ustalonej przez siebie godzinie.
 • Jeśli ta informacja dotarła do ciebie, to przekaż ją dalej do tych osób które nie zasięgają informacji ze strony zboru www.poznan.adwentysci.org lub WhatsAppa.

UCZESTNICZĄCY W NABOŻEŃSTWIE ZOBOWIĄZANI SĄ DO PRZESTRZEGANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA – WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ.

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 4

Dzień 60 — poniedziałek, 25 maja 2020

Nagroda dla cichych

„Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię” (Mt 5,5).

„Natura ludzka stale walczy o zdobycie jak największej sumy wrażeń i zawsze jest skłonna do kłótni, ale uczeń Chrystusa wolny jest od wszelkich pożądań — od pychy i chęci postawienia na swoim; nie dąży również do osiągnięcia przemijającej popularności. Dlatego też jego dusza żyje w spokoju, bo znajduje się całkowicie pod kierownictwem Ducha Świętego. Uczeń Chrystusa nie zdobywa za wszelką cenę miejsc najwyższych i nie ma ambicji, aby inni go podziwiali. Miejscem najwyższym dla niego będzie miejsce u nóg Zbawiciela, który go prowadzi i strzeże” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. 4, s. 19-20).

Czytaj więcej…

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 3

Dzień 59 — niedziela, 24 maja 2020

Koniec smutku

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni” (Mt 5,4).

„Smutek, o jakim tu mowa, wynika ze szczerego żalu za popełnione grzechy. (…) Grzesznik musi być najpierw pociągnięty do krzyża na Golgocie, bowiem patrząc na ukrzyżowanego Jezusa pozna swój grzeszny stan. Ujrzy wtedy, że dla jego grzechów Pan chwały musiał być ubiczowany i umęczony. I dojdzie do przekonania, że całe jego życie było pasmem niewdzięczności i buntu; pojmie, że w owym czasie, kiedy odpychał najlepszego Przyjaciela i gardził najcenniejszym darem niebios, był miłowany szczerze i serdecznie. Dojdzie do przekonania, że zawzięcie trwa w swych grzechach, powtórnie krzyżuje Syna Bożego i zwiększa Jego cierpienia. Zauważy, że jest on oddzielony od Boga szeroką, ciemną i głęboką przepaścią grzechu, a wówczas jego serce napełni się smutkiem. Toteż smucący się będą pocieszeni. Bóg objawia nam nasze winy w tym celu, abyśmy mogli zwrócić się do Chrystusa, bo tylko On może uwolnić z niewoli grzechu i obdarzyć wolnością dzieci Boże. Pójdźmy więc ze skruchą do stóp krzyża Chrystusowego i złóżmy tam dźwigany ciężar grzechów, aby doznać błogosławionej ulgi” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. 4, s. 14-15).

Czytaj więcej…

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 2

Dzień 58 — sobota, 23 maja 2020Błogosławione ubóstwo

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios” (Mt 5,3).

„Kto zdaje sobie sprawę, że sam nie jest w stanie wyzbyć się grzechu lub wykonać jakiejkolwiek sprawiedliwej czynności, będzie należycie cenił pomoc Chrystusa, chętnie udzielającego jej każdemu. A taki człowiek należy do grona ubogich w duchu, których Jezus nazywa, «błogosławionymi». Zanim Chrystus okaże grzesznikowi swe przebaczenie, wzbudza w jego duszy żal i skruchę. Uświadomienie sobie własnych grzechów jest sprawą Ducha Świętego. Oddziaływanie Ducha Świętego polega na tym, że człowiek widzi wyraźnie, iż nie przedstawia sobą nic dobrego, a wszystko co dotychczas czynił, było splamione grzechem i własnym „ja”. Taki człowiek jest podobny do celnika, nie mogącego śmiało spojrzeć w niebo i wołającego w pokorze ducha: «Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu». (…) Wszyscy znający ubóstwo swej duszy i wiedzący, że nie ma w nich nic dobrego, mogą otrzymać sprawiedliwość i siłę od Jezusa Chrystusa” (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia, Warszawa 1998, wyd. 4, s. 12-13).

Czytaj więcej…

Czas badania serc – Tydzień modlitwy – dzień 1

100 Dni Modlitwy — Tydzień 9 — 22 maja 2020


„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, a prowadź mnie drogą odwieczną!” (Ps 139,23-24).

Przed laty, kiedy rozpoczynałem służbę pastorską, zostałem zaproszony do przeprowadzenia spotkań poświęconych duchowemu ożywieniu w chrześcijańskiej szkole podstawowej. W ciągu tego tygodnia dowiedziałem się, że dwaj nauczyciele w tej szkole są ze sobą silnie skłóceni. Ich negatywne wzajemne postawy regularnie psuły atmosferę podczas rad nauczycielskich. Kiedy jeden coś proponował, drugi był natychmiast przeciwny. Wyczuwało się silne napięcie między nimi. Było jasne, że się nie lubią.

Pod koniec tygodnia przemawiałem na temat wielkiej wstawienniczej modlitwy Chrystusa zapisanej w J 17. Jezus przygotowywał się do odejścia i niebawem miał pozostawić swoich uczniów. Zbliżało się wydanie Go i ukrzyżowanie. Potem miał zmartwychwstać i wrócić do Ojca. Jego gorliwa modlitwa odzwierciedla to, co leżało Mu na sercu. Świadczy o tym, o czym myślał na krótko przed swoją śmiercią na krzyżu. Zbawiciel troszczył się o jedność Jego Kościoła. Modlił się: „Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś” (J 17,21). Chrystus pragnął, by ustały niezgoda, zazdrość, dążenie do władzy i konflikty wśród Jego uczniów. Modlił się, by ich jedność wbrew dzielącym ich różnicom świadczyła światu o mocy Jego miłości.

Kiedy mówiłem uczniom i nauczycielom o tym pragnieniu Jezusa, stało się coś niezwykłego. Ostatniego wieczora tego tygodnia zaplanowaliśmy umywanie nóg i wieczerzę Pańską. Duch Święty działał z mocą. Bóg poruszał serca. Dwaj nauczyciele skłóceni ze sobą uklękli kolejno i umyli sobie nawzajem stopy. Duch Święty przełamał bariery. Uścisnęli się, wyznali sobie nawzajem winy i modlili się razem.

Uczniowie Jezusa doświadczyli podobnej błogiej skruchy i pokory podczas dziesięciu dni modlitwy w sali na piętrze poprzedzających dzień Pięćdziesiątnicy. W tych dniach uczniowie wyznali swoje drobne wzajemne uprzedzenia. Wyrazili skruchę z powodu zawiści i pychy. Ich serca zostały napełnione miłością do Chrystusa i podporządkowali się Mu zupełnie. Jakże żałowali, że nie postępowali tak w ciągu minionych trzech i pół roku!

Czy kiedykolwiek przeżyłeś coś takiego? Czy kiedykolwiek marzyłeś o tym, by cofnąć się w czasie i naprawić swoje błędy?

Kiedy widzimy miłość i dobroć Boga o sprawiedliwość Jego charakteru, wówczas uznajemy naszą słabość, niedociągnięcia i grzechy. W jasnym świetle Jego bezwarunkowej miłości i doskonałości nasze serca zostają upokorzone. Zostajemy poprowadzeni do szczerego wyznania win i skruchy. Prosimy Boga o zbawienie i sprawiedliwość, które tylko On może nam dać. Kiedy zostajemy przejęci Jego świętością, wołamy wraz z prorokiem Izajaszem: „Biada mi! Zginąłem!” (Iz 6,5). Badanie siebie nie zawsze jest miłym doświadczeniem, ale jest absolutnie konieczne. Badając nasze serca, pytamy Boga: „Czy jest we mnie coś, co nie jest zgodne z Twoją wolą?”. Modlimy się: „Panie, objaw mi te moje postawy, które czynią mnie niepodobnym do Jezusa”.

Bożym celem w tym procesie jest prowadzenie nas do bliższej więzi z Nim. On nie chce, byśmy tkwili w poczuciu winy, pełni wyrzutów sumienia z powodu grzesznej przeszłości. Jego celem jest prowadzenie nas „drogą odwieczną”. Choć dobrze jest uczciwie przyjrzeć się swojemu duchowemu życiu, niezdrowo jest wciąż rozpamiętywać błędy przeszłości. Rozmyślanie o naszych pomyłkach i ciągłe skupianie uwagi na tym, co zrobiliśmy złego, może nas jedynie zniechęcić i przygnębić.

Zawsze pamiętaj, że nasz Pan jest potężniejszy niż nasze błędy i większy niż nasze zaniedbania i porażki. Z pewnością powinniśmy rzetelnie poznać nasz rzeczywisty stan, ale jeszcze ważniejsze jest, byśmy poznali łaskę Bożą. Zrozumienie naszych słabości przygotowuje nas do przyjęcia Jego siły. Zrozumienie naszej grzeszności przygotowuje nas do przyjęcia Jego sprawiedliwości. Zrozumienie naszej niewiedzy przygotowuje nas do przyjęcia Jego mądrości. Celem przekonującego wpływu Ducha Świętego jest prowadzenie nas do Jezusa. Kiedy dostrzegamy nasze grzechy i błędy dzięki procesowi badania serca, możemy dziękować Bogu, że Duch Święty prowadzi nas bliżej do Jezusa, a w wyniku tego także bliżej do siebie nawzajem. Przekonująca moc Ducha Świętego przygotowuje nas na przyjęcie pełni Ducha Świętego w mocy późnego deszczu. Ale zanim Bóg nas odrodzi, musi nas skruszyć. Zanim nas uzdrowi, musi nas oczyścić. Zanim obejmie w panowanie nasze serce, musi z niego usunąć egoizm.

Mark Finley

[Autor jest asystentem przewodniczącego Generalnej Konferencji].

Czytaj więcej…

Tymczasowo zawieszone nabożeństwa w związku z COVID-19

W związku z zataczającą coraz szersze kręgi epidemią COVID-19 dla bezpieczeństwa członków naszego zboru oraz gości, rada zboru podjęła decyzję o odwołaniu najbliższych nabożeństw. Zachęcamy jednocześnie do uczestnictwa w nabożeństwach internetowych jak te transmitowane przez naszych braci w:

 

Szkoła sobotnia:

 

Archiwum kazań wygłoszonych w zborze poznańskim: archiwum wideo z kazaniami z Poznania

Pamiętajmy o modlitwie i o tym, aby pozostać wsparciem dla tych, którzy mogą potrzebować naszej pomocy w tych trudnych dniach, jednocześnie mając na uwadze zdrowie nasze i naszych bliskich.

Przeczytaj również apel Zarządu Kościoła: https://adwent.pl/koronawirus-apel-do-wiernych/

Bieżące informacje ze zboru poznańskiego również na fb:
https://www.facebook.com/AdwentysciPoznan/

Polub nas na Facebooku

Wtorki z Biblią

Poselstwo trzeciego anioła

Poselstwo trzeciego anioła

Życie ma sens

Życie ma sens